El projecte Economia Socioambiental i Solidària permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica. Aquest projecte impulsat per Associació Naturalistes de...

El potencial i les oportunitats que ens ofereixen els boscos madurs són múltiples i és indiscutible que superen, de molt, el valor econòmic de la seva fusta. En  primer lloc, cal destacar l’ampli ventall de valors socials: educació ambiental, lleure, terapèutic, estètic, contemplatiu, espiritual, ...