organització xarxa tècnica cilma

La Comissió Permanent

Línia blava separador cilma sostenibilitat
És l’òrgan de gestió del CILMA

La Comissió Permanent és presidida pel president o presidenta del CILMA, i pot tenir un màxim de 9 vocals, elegits pel Plenari del Consell d’entre els seus membres, d’acord amb les regles següents:

a) Tres representants de la Diputació de Girona.

b) Tres representants dels consells comarcals.

c) Un en representació dels ajuntaments amb una població de menys de 500 habitants.

d) Un en representació dels ajuntaments amb una població d’entre 500 i 10.000 habitants.

e) Un en representació dels ajuntaments amb una població de més de 10.000 habitants.

 

Els membres de la Comissió Permanent són escollits per majoria simple entre els membres de cadascun d’aquests grups.

 

El cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona assisteix a les reunions de la Comissió Permanent, amb veu però sense vot.

 

Els membres de la Comissió Permanent, designats pel Plenari a proposta de cada grup, exerceixen el seu càrrec des del moment en què són elegits i fins a l’acabament del mandat com a membres electes de la seva corporació, sense perjudici que puguin ser reelegits.

 

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) Acord del Plenari a proposta, en qualsevol moment, de la majoria absoluta dels ens del grup al qual representen.

b) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual n’exposen els motius.

c) Malaltia que incapacita per exercir el càrrec.

d) Baixa com a membres del Consell.

e) Pèrdua de la condició de membres elegits de l’entitat associada.

 

Les vacants que es produeixin a la Comissió Permanent s’han de cobrir en la primera reunió del Plenari. Mentrestant, la Comissió Permanent pot nomenar un altre membre del Consell per ocupar provisionalment el càrrec vacant.

 

Poden assistir a les reunions de la Comissió Permanent, quan es consideri convenient segons els temes a tractar, persones expertes, funcionaris, tècnics, representants d’entitats o associacions, o altres, amb veu i sense vot.

 

La Comissió Permanent té les facultats següents:

a) Executar els acords del Plenari, d’acord amb les seves normes i instruccions.

b) Preparar els assumptes de l’ordre del dia del Plenari.

c) Proposar a la Presidència la convocatòria de les reunions del Plenari i vetllar pel compliment dels acords que s’hi adoptin.

d) Presentar al Plenari la memòria d’activitats anual i els informes de gestió.

e) Proposar al Plenari el programa d’actuació anual.

f) Crear els grups de treball que es creguin convenients per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins del Consell.

g) Nomenar els vocals de la Comissió Permanent que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

h) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst el Reglament i donar-ne compte en la primera reunió del Plenari.

j) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan del Consell o que li hagi estat delegada expressament.

La Comissió Permanent

  • Sergi Mir i Miquel – President
  • Lluís Amat i Batalla – Representant de la Diputació – Vocal
  • Ma Àngels Planas i Crous – Representant de la Diputació – Vocal
  • Joaquim Rodríguez Vidal – Representant de la Diputació – Vocal
  • Anna Palet i Vilaplana – Representant comarcal  – Vocal
  • Marc Calvet i Martí – Representant comarcal  – Vocal
  • Josep Coma Guitart – Representant comarcal  – Vocal
  • Josep Oriol Serrà i Madriles – Representant de poblacions de < 500 hab. – Vocal
  • Francesc Xavier Boïgues i Codina – Representant de poblacions entre 500-10.000 hab. – Vocal
  • Robert Mundet i Anglada – Representant de poblacions de > 10.000 hab. – Vocal