organització assamblea general cilma

El Plenari

Línia blava separador cilma sostenibilitat
És el màxim òrgan de participació i decisió

El Plenari del CILMA és el màxim òrgan de participació i decisió.

El Plenari està constituït pels representants de la Diputació de Girona i de tots els ens locals que són membres del Consell.

El mandat dels membres del Plenari coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres electes de les seves respectives corporacions. Quan cessen en el càrrec municipal o comarcal cessen com a membres del Plenari de manera automàtica, si bé poden ser reelegits.

Les funcions del Plenari són les següents:

a) Definir les línies generals d’actuació del CILMA, dins dels objectius que preveu el seu Reglament.

b) Establir les normes internes de funcionament del CILMA.

c) Fer la proposta de designació de president o presidenta del CILMA a la Diputació de Girona.

d) Conèixer les sol·licituds presentades per ser-ne membre, així com les baixes de membres.

e) Designar i separar els membres de la Comissió Permanent que representen les comarques i els municipis associats, de conformitat amb l’article 9.

f) Conèixer la creació de grups de treball constituïts per tractar temes específics.

g) Valorar i debatre la gestió de la Comissió Permanent i, si escau, aprovar-la.

h) Establir el programa d’actuació anual i fer les propostes corresponents a la Diputació de Girona perquè les executi.

i) Aprovar la memòria d’activitats elaborada per la Comissió Permanent.

j) Proposar al Ple de la Diputació de Girona la modificació del Reglament del CILMA, d’acord amb el procediment establert.

k) Proposar a la Diputació de Girona la dissolució del Consell.