De conformitat amb l'apartat segon de l'article 10 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d'avaluació i gestió de riscos d'inundació, es sotmet a consulta pública els mapes de perillositat i risc d'inundació així com la zonificació de l'espai fluvial del districte de conca...

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i  generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destinades a resoldre de manera immediata problemes de potabilitat...

Aquesta convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, està adreçada als ens locals per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta. Publicada al DOGC núm. 7970 de 30/09/2019 Bases de la convocatòria: Resolució TES/604/2019, de 8 de març...