Entre els programes seleccionats hi ha l’elaboració d’un sistema d’informació dinàmica del litoral amb l’objectiu de recollir, elaborar i posar a disposició de les administracions, ciutadania i empreses, la informació geolocalitzada i el coneixement sobre la costa catalana, tenint en compte la present situació d’emergència...

Tràmit de consulta pública del Projecte de modificació del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Les aportacions es poden fer a través del portal participa.gencat.cat/ del 20 d’octubre...

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) publica una sèrie de guies amb la voluntat de fer públics els criteris de prevenció i control de la contaminació acústica i lumínica que s’utilitzen en el procediment d’intervenció ambiental que porta a terme, per...

Programa 10:30 – 10:45    Presentació de la Jornada a càddre del Sr. Pere Saló i Manera, Director dels Serveis a Girona del Departament de Territori i Sostenibilitat 10:45 – 11:45    Presentació del nou Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per...