Amb l’objectiu de garantir la conservació de la biodiversitat i assegurar la funcionalitat dels ecosistemes, la connectivitat ecològica, la restauració i la integració de la biodiversitat en la planificació territorial. Publicada al BOE núm. 166 de 13 de juliol de 2021 Més informació: Ministeri per a la...

La Direcció General de la Costa i el Mar del MITERD, obre un període de consulta i informació pública, la proposta de Projecte de Reial Decret …/2021 pel que s’aproven els plans d’ordenació de l’espai marítim de les cinc demarcacions marítimes espanyoles, acompanyat de l’estudi...