Subvencions a entitats locals per al foment de l’ús de la bicicleta a través d’inversió en infraestructura ciclista

Convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva adreçades a les entitats locals previstes a l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en els termes i condicions establertes en cada convocatòria.

Seran actuacions subvencionables en el marc d’aquestes bases, en els termes que es contemplin a cada convocatòria, els projectes l’objecte dels quals sigui l’execució d’infraestructures que afavoreixin la mobilitat ciclista, el cicloturisme o la ciclologística, com ara vies ciclistes segregades del trànsit de vehicles de motor, sendes ciclables, passarel·les o passos superiors que ajudin a donar continuïtat a la xarxa viària ciclable o aparcaments segurs per a cicles, connectivitat amb instal·lacions ferroviàries i altres nodes de transport, així com altres actuacions dirigides al foment de la mobilitat ciclista o que contribueixin a la seguretat i comoditat de totes les persones que circulin les vies ciclables.

Més informació al BOE

Publica un comentari