80 milions d’euros en subvencions als ens locals per a actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic

El DOGC de 16 de febrer de 2023 publica l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic.

Aquesta línia de subvencions, adreçada als ens locals de Catalunya, té com a objecte fomentar el desenvolupament d’actuacions de mitigació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i d’adaptació al canvi climàtic.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els ajuntaments, els consells comarcals, els consorcis locals, les entitats municipals descentralitzades i les agrupacions de municipis.

Poden ser objecte dels ajuts regulats en aquestes bases les actuacions dels àmbits que figuren als apartats següents:

Àmbit 1. Redacció de plans municipals i redacció de projectes

A1.1 Redacció de plans municipals de lluita contra el canvi climàtic d’acord amb l’article 33.3 de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic.

A1.2 Redacció de plans municipals d’emergència per sequera en municipis amb una població empadronada inferior a 20.000 habitants.

A1.3 Redacció de memòries d’alternatives i de projectes executius relatius a qualsevol dels àmbits inclosos en l’apartat Execució de projectes (Àmbit 2).

Àmbit 2. Execució de projectes

A2.1 Execució de projectes que tenen com a objectiu la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a conseqüència de la mobilitat. Han de ser projectes amb capacitat de transformació i integradors de diferents estratègies, com ara: pacificació del trànsit, afavoriment de la intermodalitat, connexió amb el transport públic, condicionament d’espais segurs, impuls dels modes no motoritzats, carrils bici urbans i/o interurbans, mobilitat elèctrica, transport urbà de mercaderies o carrers amb plataforma única, entre d’altres.

A2.2 Execució de projectes que tenen com a objectiu la millora en la gestió de l’aigua mitjançant l’eficiència de les xarxes municipals d’abastament d’aigua i/o l’aprofitament de recursos hídrics no convencionals per a usos no potables en equipaments municipals (aprofitament d’aigües pluvials, grises, regenerades o freàtiques).

A2.3 Execució de projectes de protecció de la població com a conseqüència de l’increment del risc de fenòmens meteorològics extrems. En són alguns exemples indicatius:

A2.3.1 L’aplicació de solucions basades en la natura orientades a la prevenció de riscos en espais urbans i periurbans: gestió i valorització de restes vegetals davant el risc d’incendis en l’espai urbà-forestal, inundacions, esllavissades, regressió del litoral.

A2.3.2 L’adequació d’equipaments que puguin actuar com a refugis climàtics per a ús públic en períodes d’onades de calor.

A2.3.3 L’adquisició i instal·lació de sistemes d’alerta primerenca d’inundació.

A2.4 Execució de projectes de reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones. En són alguns exemples indicatius:

A2.4.1 Intervencions en espais públics orientats a l’esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i l’urbanisme, com, per exemple: ombrejat natural o artificial de carres i places, plantació d’arbres, reducció de la impermeabilitat del sòl, creació de microclimes amb làmines d’aigua, aplicació de solucions bioclimàtiques, jardins verticals, sostres verds, restauració o rehabilitació de zones humides i presència de vegetació adequada en parcs i jardins.

A2.4.2 Adaptació d’edificis públics per prevenir l’excés de calor i millorar l’eficiència energètica. Tenen prioritat les intervencions de caràcter passiu com ara els sistemes d’ombrejat o cobertes verdes, la plantació d’arbres i les realitzades en els equipaments utilitzats pels grups més vulnerables a la calor: centres educatius, residències d’avis, centres de salut, centres de dia per a persones grans, etc.

A2.5 Execució de projectes d’instal·lació de producció d’energia geotèrmica destinats a reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle.

Els terminis de presentació de sol·licituds seran els que fixi la convocatòria.

 

Més informació

Publica un comentari