“Les piles, a l’APILO de l’escola!“

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) organitza per setè cop el concurs Apilo XII, que té per objecte promoure entre la comunitat educativa i les famílies dels centres educatius de Catalunya la recollida selectiva de piles d’una manera lúdica i participativa.  El concurs compta amb el suport de les entitats gestores dels Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor (SCRAP) de piles i acumuladors Ecopilas, ERP, UNIBAT i Ecolec.

 

Més informació

 

Font: Agència de Residus de Catalunya

Publica un comentari