L’ACA aprova les bases d’una línia d’ajuts per a la redacció de projectes destinats a minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana a tot Catalunya

El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat les bases d’una línia d’ajuts per a la redacció de projectes, a càrrec dels ens locals, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’inundacions en zona urbana a tot Catalunya (tant a les conques internes com a les intercomunitàries). Aquests ajuts per a la redacció de projectes faran possible que en futures línies d’ajuts per a l’execució d’actuacions per a minimitzar el risc d’inundacions només s’accepti com a documentació vàlida els projectes constructius, agilitzant els terminis d’execució de les obres.

Aquests projectes també jugaran un paper essencial a l’hora de proporcionar a l’Agència informació sobre els riscos d’inundabilitat necessària per elaborar i informar l’avaluació preliminar dels riscos d’inundació i els mapes de perillositat i risc d’inundacions.

Seran objecte de la subvenció la redacció de projectes que tinguin com a objectiu la prevenció i protecció de zones urbanes o d’altres activitats econòmiques, a través d’actuacions de protecció, estabilització de la llera, basses de laminació, recuperació de la capacitat hidràulica, entre d’altres.

L’import de la subvenció es determinarà en funció de la població censada del nucli beneficiat, aplicant els següents percentatges a l’import subvencionable:

  • 80% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o inferior a 5.000 habitants.
  • 75% del valor subvencionable quan la població censada actual és d’entre 5.001 i 20.000 habitants.
  • 70% del valor subvencionable quan la població censada actual és igual o superior a 20.001 habitants.

No es podran atorgar més de 80.000 euros per sol·licitud, ni més de 120.000 euros per municipi i les actuacions hauran de ser compatibles amb la funcionalitat ambiental i evitar el deteriorament de les masses d’aigua.

 

Més informació

Publica un comentari