El Govern unifica els criteris urbanístics per implantar plantes solars fotovoltaiques

La Comissió de Territori de Catalunya ha aprovat un document que unifica els criteris urbanístics i paisatgístics que han de guiar la implantació de plantes solars fotovoltaiques en sòl no urbanitzable. La voluntat és que serveixi d’orientació tant per als ajuntaments quan han de modificar el seu planejament municipal per acollir alguna d’aquestes instal·lacions com per a les comissions territorials d’urbanisme quan han d’examinar els corresponents projectes.

Actualment, ens trobem en un context d’emergència climàtica i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) proposa assolir un consum d’energia renovable mínim del 27% l’any 2030, i un consum d’electricitat procedent de fonts renovables de com a mínim el 50% del total.

Per assolir aquestes fites, l’energia solar fotovoltaica hauria de contribuir en 6.000 MW, dels quals el 60% de la producció s’hauria de situar en sòl no urbanitzable, el que equival a 7.200 hectàrees. Actualment, s’estan tramitant sol·licituds d’implantació d’instal·lacions fotovoltaiques amb una superfície total de 2.511 hectàrees i una producció prevista de 1.465 MW.

Zones prioritàries i zones no aptes

Així, els ajuntaments hauran d’identificar les zones prioritàries per acollir plantes solars, així com les zones no aptes. Aquestes últimes són, bàsicament, terrenys amb pendent i terrenys afectats per alguna legislació sectorial concreta (transports, aviació, riscos químics…).

Les zones prioritàries seran els espais transformats i/o degradats, com activitats extractives o dipòsits de residus; els entorns d’infraestructures, de zones industrials i les pròximes a subestacions d’evacuació; les instal·lacions d’autoconsum; els espais compatibles amb l’agricultura i la ramaderia; antics espais de conreu abandonats, i sòls qualificats com a serveis tècnics pel planejament municipal.

Planta solar a l’entorn d’una autopista a Alemanya.
Planta solar a l’entorn d’una autopista a Alemanya.

Qualsevol tipus d’espai diferent a aquestes dues categories es considerarà zona apta però subjecta a limitacions.

 

Més informació

Publica un comentari