El Gironès és entre les deu comarques catalanes capdavanteres en la recollida selectiva

Catalunya ha assolit un 46,6% de recollida selectiva dels residus municipals el 2021

Un 46,6% dels residus municipals del total generat l’any 2021, que va ser d’1.878.000 tones, s’han recollit de manera selectiva. Això representa un increment del 3,1% i 52.700 tones més que l’any 2020. Aquestes són les xifres que es desprenen del balanç de les dades de recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya de l’any 2021 que avui ha fet el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire i Soler, a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà).

Pel que fa a la xifra de generació de residus, l’any 2021 s’han generat uns 4 Mt de residus municipals, un 1,3% més que a l’any 2020, i la generació per càpita s’ha situat en 519 kg/hab./any.

En recollida selectiva, per fraccions, les 4 principals (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos) han augmentat lleugerament respecte de l’any anterior. La que més ha crescut ha estat la matèria orgànica (4,6%) seguida del vidre (3,2%). Els envasos i el paper/cartró augmenten menys, un 1% i un 0,5% respectivament. Tanmateix, encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats que no es recullen selectivament. La fracció restant representa el 53,4% de les tones recollides (2.149.400 t).

La fracció restant s’ha de tractar abans de destinar-la al tractament final (dipòsit o incineració amb valorització energètica). Es destina prèviament a plantes de tractament mecànic-biològic* (TMB). L’any 2021, s’ha tractat prèviament el 66,7% de la fracció restant generada.

Una dada positiva és la davallada contínua de la destinació a dipòsit controlat. L’any 2021, s’han destinat a dipòsit controlat el 33,6% dels residus municipals generats. L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà dur a dipòsit controlat un màxim del 10% dels residus municipals generats. La quantitat de tones de residus destinats a dipòsits controlats és d’1.352.000 t.

 

Recollida selectiva per comarques

 

 

Les comarques capdavanteres en la recollida selectiva dels residus municipals tenen, en una part important o en la seva totalitat, municipis amb servei individualitzat de recollida selectiva (recollida de porta a porta i contenidors tancats amb identificació de l’usuari).

Aquests models de recollida selectiva proporcionen índexs de recuperació molt elevats, superiors als models tradicionals d’anonimat: contenidors oberts a la via pública. Els municipis que implanten el model de porta a porta obtenen de mitjana índexs entre el 60% i el 90%.

Amb les dades de 2021, cal destacar que comarques com la Conca de Barberà han obtingut una gran millora en els resultats de la gestió dels residus de 2021. La Conca ha disminuït la generació i ha incrementat la recollida selectiva en un 80,43% amb la implantació de la recollida de porta a porta i de contenidors tancats en els seus 22 municipis.

Tanmateix, hi ha àmbits i comarques que, tot i que van millorant els resultats, encara obtenen índexs de recollida selectiva inferiors al 40%, com ara l’Àrea Metropolitana de Barcelona (38%) i la Cerdanya (28%). Per millorar la recollida selectiva al conjunt del territori, és imprescindible un augment entre els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb una població de 3.303.927 habitants.

 

Detall de la recollida per fraccions i territoris

 

 

Més informació

Publica un comentari