S’aproven les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts per finançar projectes d’eficiència energètica i economia circular en empreses d’allotjament turístic

El DOGC ha publicat, amb data 28 de novembre, l’aprovació de les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts a la línia de finançament per a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses turístiques de Catalunya, en el marc de l’instrument europeu Next Generation i del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya.

 

Reproducció d’una part de l’ORDRE EMT/254/2022, de 28 de novembre:

 

—2 Període d’execució

2.1 Les activitats objecte d’aquestes subvencions es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per acabar les actuacions objecte d’ajuda és de dotze mesos a comptar des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut.

2.2 Només es pot sol·licitar una ampliació dels terminis fixats per a l’execució de les actuacions quan sigui necessària a causa de circumstàncies imprevistes que en facin impossible el compliment. Les persones destinatàries últimes dels ajuts han d’acreditar i justificar que havien adoptat les mesures tècniques i de planificació mínimes exigibles, així com les circumstàncies imprevistes, a fi de justificar la sol·licitud d’ampliació del termini d’execució.

Cal sol·licitar-la, com a màxim, dos mesos abans que acabi el termini d’execució. En cap cas no es poden autoritzar ampliacions de terminis per a l’execució de l’actuació objecte d’ajuda que superin, en el còmput total, els 18 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut o que posin en risc el compliment de l’objectiu CID 227 en el termini establert (30 de juny de 2025).

En qualsevol cas, si es donen les circumstàncies anteriors, l’ampliació es podrà autoritzar d’acord amb el que estableix l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

—5 Persones beneficiàries

5.1 Poden ser persones beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Ordre qualsevol dels subjectes que s’enumeren a continuació:

a) Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin propietàries d’edificis existents destinats a allotjament turístic, segons el que determina el punt 5.3 d’aquesta base.

b) Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis destinats a allotjament turístic que acreditin aquesta condició mitjançant un contracte vigent que els atorgui la facultat expressa per emprendre les obres de reforma objecte d’aquest ajut, segons el que determina el punt 5.3 d’aquesta base.

5.2 Si ambdues categories de destinataris sol·liciten finançament per a un mateix projecte, les sol·licituds respectives han d’indicar el percentatge que cadascuna de les sol·licituds assumeix sobre la totalitat del projecte, sense que la suma d’ambdós percentatges pugui superar el 100% del projecte.

5.3 Aquesta línia d’ajut s’adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents:

Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.

Càmpings.

Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.

Apartaments turístics.

5.4 Els ajuts s’han de destinar a actuacions en edificis complets, construïts amb anterioritat a l’1 de gener de 2007, l’ús dels quals sigui l’allotjament turístic en tot l’edifici, sens perjudici que l’edifici disposi d’espais destinats a serveis complementaris a l’allotjament. En tot cas, la totalitat de l’ajut rebut s’ha de destinar a actuacions que s’executin exclusivament a l’espai dedicat a allotjament turístic. En el cas dels establiments de turisme rural, se n’exclouen totes aquelles infraestructures que no es destinin a allotjament turístic (explotacions agropecuàries, etc.).

5.5 Per poder accedir als ajuts regulats en aquestes bases, els edificis destinats a allotjament turístic han d’estar situats en l’àmbit territorial de Catalunya.

 

Tota la informació de la convocatòria

Publica un comentari