– Organització de jornades, sessions informatives i cursos de formació. Els ens locals (responsables i tècnics municipals) poden fer una sol·licitud perquè el CILMA organitzi actes per informar, debatre i/o formar sobre una temàtica. Si no és urgent es preveu per al pla de treball de l’any següent.

– Coordinació i assessorament tècnic de projectes i actuacions conjuntes entre els  associats. A petició de més d’un ens local poden fer una sol·licitud al CILMA de coordinació, assessorament tècnic, elaboració d’un informe i/o model tipus d’al·legacions. Si no és urgent es preveu per al pla de treball de l’any següent.

– Dinamització de comissions d’àmbit polític i tècnic. Els ens locals (responsables i tècnics municipals) poden fer una sol·licitud al CILMA per convocar una reunió per a una temàtica concreta, en la que es pot preveure comptar amb el suport d’un tècnic expert.

– Elaboració de documents tècnics. Els ens locals poden fer una sol·licitud al CILMA sobre l’elaboració de manuals de bones pràtiques, recull de documentació, materials d’educació i sensibilització ambiental, etc.

Resolució de consultes. Els ens locals poden posar-se en contacte amb el CILMA perquè els informi sobre: bones pràctiques municipals, recursos educatius, convocatòria de subvencions, novetats en la legislació, anuncis en els diaris oficials sobre periodes d’informació pública, contactes amb empreses de productes i serveis, etc.

– Difusió periòdica d’informació ambiental. Els ens locals tenen a la seva disposició el web www.cilma.cat i el butlletí CILMA. Amb aquests dos mitjans de comunicació els ens locals poden aprofitar per informar sobre l’organització dels seus esdeveniments, així com d’intercanviar iniciatives i experiències municipals.

Elaboració d’un fons documental. Els ens locals tenen a la seva disposició, a la seu de la Secretaria Tècnica del CILMA, d’un fons documental ampli sobre publicacions relacionades amb el medi ambient i la gestió municipal, així com documentació facilitada en jornades i congressos. S’ofereix deixar en préstec el material que es demani. També es demana als ens locals que si editen material i aquest pot ser d’interès pels altres municipis, ens puguin facilitar almenys dues còpies i ho incorporarem en el mateix fons.

– Establiment de convenis de cooperació tècnica i econòmica amb institucions i entitats. A proposta dels ens locals, el CILMA després d’estudiar-ne la conveniència, pot establir convenis amb diferents institucions i entitats per a facilitar la seva tasca de suport als ens locals.