Catalunya continua lluny dels objectius de sobirania energètica renovable per 2030

L’Observatori de les Energies Renovables a Catalunya ha presentat el resum executiu de l’informe de situació de 2021 del progrés de la implantació d’energies renovables a Catalunya. L’any s’ha caracteritzat per la progressiva normalització del consum energètic després de la pandèmia. La demanda elèctrica a Catalunya el 2021 fou de 44,66 TWh, un 1,4% superior a la de 2020, però encara lluny dels 47,09 TWh de 2019.

La demanda elèctrica ha estat coberta, principalment, per la nuclear en un 52,06%. Els reactors nuclears han aportat gairebé set vegades el que ha aportat la hidràulica, gairebé nou vegades més electricitat que els parcs eòlics i més de 62 cops l’aportació de l’energia solar fotovoltaica. Sense un desplegament extraordinari de les dues energies renovables amb capacitat de creixement, solar fotovoltaica i eòlica, no es veu possible la substitució de la nuclear per renovables quan es produeixi el seu tancament.

A la nuclear l’han seguit les importacions amb un 11,26% (+255% respecte el 2020), els cicles combinats amb un 10,76%, i la cogeneració amb  un 10,15%. Pel que fa a les fonts renovables, la hidràulica aporta un 7,52% de la demanda, l’eòlica un 5,85% i la solar fotovoltaica un 0,84%, mentre que la resta de tecnologies renovables sumen l’1,22% de la demanda elèctrica de Catalunya. Actualment, sols en anys d’excepcional capacitat hidràulica es pot arribar a cobrir el 20% de la demanda elèctrica a partir de renovables.

Pel que fa la demanda tèrmica coberta per renovables, la bioenergia, i en especial la biomassa, està creixent amb força a Catalunya i al 2020 va ser la renovable que va aportar més potència instal·lada, 66 MW, en concret. La crisi energètica dels combustibles fòssils està accelerant els projectes de bioenergia, de la biomassa i biogàs ( incloent la injecció de biometà a la xarxa), i amb previsió d’instal·lació al 2023.

L’autoconsum avança, la sobirania energètica no

L’any 2021,  Catalunya ha augmentat la seva dependència de recursos externs per a cobrir la demanda d’electricitat fins al 84,6% -nuclear, importacions, gas fòssil i cogeneració- (80,8% l’any 2020) sobre un 15,4% de recursos propis (19,2% l’any 2020).

Destaca que l’any 2021 s’han posat en servei 12.776 noves instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum, amb una potència de 87,3 MW, un 72% més del que es va instal·lar el 2020. La capacitat en autoconsum solar fotovoltaic a Catalunya és de 212,1 MW, que poden generar 275,7 GWh l’any, un 0,6% de la demanda elèctrica actual de Catalunya. Val a dir que els municipis on s’ha desplegat amb més força l’autoconsum tenen una rellevant implantació d’habitatges unifamiliars i disposen de rendes familiars altes que capten bona part de les subvencions. Aquest fet apunta a la necessitat de continuar promovent comunitats energètiques per afavorir una “revolució” de l’autoconsum més participativa.

 

Més informació

 

L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya és una iniciativa de divulgació i coneixement impulsada per les principals organitzacions catalanes que treballen en l’àmbit de les energies renovables i la gestió energètica eficient. Està format per APPA Renovables, Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Bioenergia de Catalunya, Clúster de l’Energia eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, Col·legi d’Enginyers de Camins, Canal i Ports de Catalunya (Camins.cat), Col·legi d’enginyers Industrial de Catalunya, Eoliccat, Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT), Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), Pimec i UNEFCAT.

Publica un comentari