Campanya de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la demarcació de Girona

Amb data 20 de juliol ha estat aprovada la convocatòria de subvencions dins la campanya per al desenvolupament de bones practiques agràries a la província de Girona, que té per objecte donar suport a aquelles activitats agràries que proporcionen serveis ecosistèmics relacionats amb la conservació del paisatge, el mosaic agroforestal, la biodiversitat, la protecció del sòl i el foment de les bones pràctiques agràries. El termini per a la presentació de sol·licituds per part d’agricultors i ramaders s’obrirà el proper 27 de juliol i s’allargarà fins el 15 de setembre.

L’àmbit territorial és el sòl no urbanitzable de la demarcació de Girona. L’import màxim de la subvenció serà d’entre 3.500 i 4.550 €, en funció dels requisits que es compleixin d’entre els que estableixen les bases.

Les activitats subvencionables s’agrupen en 4 blocs: gestió d’espais oberts, ramaderia, elements seminaturals i conservació del sòl.

Dins d’aquests blocs hi ha diferents actuacions vinculades a bones pràctiques que permeten millorar la biodiversitat, fomentar el mosaic agroforestal, reduir les emissions de CO2, augmentar la producció agrària, minimitzar el risc d’incendi forestal, reduir l’ús d’agroquímics i fertilitzants de síntesi, entre d’altres. En concret, algunes de les actuacions més destacables són la implantació de cobertes vegetals entre fruiters i vinya, el foment de la ramaderia extensiva en punts estratègics de gestió, la creació de bandes florides dins de parcel·les agrícoles, la recuperació de basses i sèquies dins d’espais PEIN, la gestió de talusos i marges amb ramaderia o el foment de l’adob verd.

Els sol·licitants han d’estar inscrits al Registre del Consell Català per a la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) o al Registre del Consell Català per a la Producció Integrada (CCPI), sempre que el tipus de cultiu o activitat ramadera disposi d’algun d’aquests certificats.

 

Publica un comentari