Taller d'Urbanisme: Anàlisi, supòsits pràctics i darreres modificacions legislatives

Actualitzar els coneixements prenent com a marc de referència, la nova normativa dictada per la Generalitat de Catalunya:
– llei 6/2009 de plans i avaluacions ambientals,
– Modificació de la llei d'urbanisme per la Llei 26/2009, de mesures fiscals, administratives, etc…,
– llei 3/2009, per regularitzar dèficits urbanístics en urbanitzacions,
– així com analitzar el contingut del text refós del Decret-Legislatiu 1/2010.

Publica un comentari