Sessió informativa i de debat sobre el PROGREMIC I EL PTSIGM 2009

Amb motiu que el 30 de setembre de 2009 finalitzava el termini d’informació pública dels projectes decrets pels quals s’aprovaven el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC), així com del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PTSIRM) es va organitzar una sessió informativa i de debat amb l’ARC, les associacions d’ens locals de Catalunya, entitats ambientalistes, un municipi exemplaritzant en la seva gestió i el CILMA.

El decret que aprova el PROGREMIC determina els objectius a assolir fins el 2012 en la programació, planificació, ordenació i execució de la gestió dels residus municipals. També es regulen les obligacions dels ens locals pel que fa al desplegament de mecanismes per assolir els objectius establerts en el programa, el tractament de la fracció resta a les infraestructures de gestió de residus municipals i el subministrament d’informació sobre gestió de residus municipals. També es regula el procediment per a l’aprovació del pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció orgànica i els cànons que graven la diposició del rebuig dels residus municipals.

D’altra banda les infraestructures necessàries per assolir els objectius del PROGREMIC es planifiquen a través del PTSIRM. Aquest pla determina els tipus d’instal·lacions que han de donar servei als diferents àmbits territorials i si escau, establir-ne la localització amb l’objectiu de garantir el compliment de les mesures de prevenció i reciclatge del PROGREMIC. També determina les dades tècniques i de capacitat de cadascuna de les instal·lacions previstes amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població i de les activitats en l’àmbit territorial en qüestió.

Sessió PROGREMIC 2009. Programa
Sessió PROGREMIC 2009. Acta de la sessió
Sessió PROGREMIC 2009. Al·legacions PROGREMIC CEPA 2008
Sessió PROGREMIC 2009. Al·legacions PTSIRM CEPA 2009
Enllaç als projectes de decret pels quals s’aproven el PROGREMIC i el PTSIRM

Publica un comentari