Sessió informativa i de debat: El pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. La Gestió del riu Ter. La Cellera de Ter, maig 2010

La Directiva Marc de l’Aigua (DMA) aporta el marc legal necessari per planificar la gestió del cicle integral de l’aigua a Catalunya per tal d’assolir els objectius de protecció i millora de l’estat dels recursos hídrics en quantitat i qualitat, la millora dels ecosistemes hídrics i associats, així com la promoció de l’ús sostenible de l’aigua. La Generalitat de Catalunya va aprovar l’any 2006 el Reglament de la planificació hidrològica, que regula els procediments per a la formulació del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) i la resta d’instruments de planificació hidrològica per assolir els objectius de la DMA. Aquests mesos es troben en informació pública el PGDCFC i el Programa de Mesures.

És per això que l’objectiu d’aquesta jornada és conèixer i debatre els continguts del PGDCFC i del Programa de Mesures i el seu procés d’aprovació, així com la planificació de l’espai fluvial del Ter i dels Plans zonals d’implantació dels cabals de manteniment de l’alt i baix Ter.

El retorn del Ter, intencions i condicions. Joan Gaya. 2010
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Jordi Molist. 2010