Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel que s'aprova el text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectes

Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel que s'aprova el text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectes

Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener.(BOE núm. 73 de 25.03.2010)

Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refòs de la Llei d'Avaluació de l'Impacte Ambiental de projectes, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 11 de gener.