Pla Director de la Mobilitat de les comarques gironines. 2010

El PdM de les comarques gironines té com a objectiu la planificació de la mobilitat del seu àmbit territorial tenint present tots els modes de transport, les persones i les mercaderies així com el foment dels desplaçaments dels modes no motoritzats.

Segons edicte de 05.03.2010 publicat al DOGC núm. 5587 de 15.03.2010, se sotmet a informació pública.

Pla Director de la Mobilitat de les comarques gironines. 2010

Publica un comentari