Nova normativa d’avaluació ambiental

En el BOE d’11 de desembre s’aprova la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que proposa simplificar el procediment d’avaluació ambiental, incrementar la seguritat jurídica dels operadors i aconseguir la concertació de la normativa sobre avaluació ambiental a tot el territori.

Amb això s’unifiquen en una sola norma dues disposicions: la Llei estatal 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació del efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i el Reial decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei estatal d’avaluació d’impacte ambiental de projectes i modificacions posteriors al citat text refós.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

Publica un comentari