Mobilitat elèctrica, eficient i sostenible

En el següent enllaç us podreu descarregar les presentacions de la jornada de mobilitat elèctrica del 28 d’abril de 2016: http://www.cilma.cat/agenda/jornada-sobre-la-mobilitat-electrica-eficient-i-sostenible/

 

Destacar que la plataforma LIVE (Logística d’Implementació del v. e), dóna suport als municipis de tot Catalunya i fomenta la necessitat de crear una xarxa de municipis amb punts de recàrrega. Si teniu intenció d’adquirir un v. e. per la flota municipal i/o instal·lar un punt de recàrrega, us recomanem que hi contacteu: http://w41.bcn.cat/

Pel que fa a guies, cal destacar les següents:

– Recomanacions d’accions municipals d’impuls a la mobilitat eficient i de baixes emissions de la plataforma LIVE (2015-16): http://w41.bcn.cat/recomanacions/

– Document de recomanacions per adquirir v. e. editat per l’AMB (2013): http://www.amb.cat/web/mobilitat/planificacio/vehicle-electric/documentacio 

– Guia de compra verda de vehicles per administracions de la Generalitat de Catalunya (actualització 2015): http://w41.bcn.cat/wp-content/uploads/icaen/docs/guia_compra%20verda%20vehicles.pdf 

L’ICAEN informa que la tendència del parc de vehicles eficients està seguint el patró dels països capdavanters on es dupliquen o tripliquen les unitats matriculades anualment. Hi ha amplia oferta de vehicles, varietat de models i amb alt nivell d’equipaments i prestacions. És important abans d’adquirir v. e. fer un anàlisi de la tipologia de recorreguts, anàlisi de preus per km i resultats comparatius al llarg de la vida útil del vehicle, o sigui fer una comparativa econòmica per veure l’opció més viable.

 

Pel que fa a subvencions, l’ICAEN preveu publicar un ordre de subvencions abans de l’estiu. Aquest 2015 valoren la convocatòria amb èxit tot i ser amb caràcter retroactiu ja que la totalitat dels ajuts van incentivar noves compres i el nombre d’unitats subvencionades d’octubre fins a desembre va ser equivalent a les matriculacions en tot el 2015. Aproximadament en un mes hi haurà disponible una nova convocatòria dels ajuts MOVEA. També dir que a través de l’AMB s’han establert convenis amb Nissan que cedeixen v. e. per tal que els ajuntaments dels seu àmbit, s’hi familiaritzin i després subvencionen la compra (10.000€ per la compra d’un vehicle nou). Més informació: http://w41.bcn.cat/ca/ajuts-incentius/#compra

 

El Dept. de Territori i Sostenibilitat també impulsa la millora de la qualitat de l’aire mitjançant eines que poden utilitzar les administracions per ambientalitzar les seves flotes (compra verda, distintiu de flotes, bonificacions als vehicles de baixes emissions, etiquetatges de la DGT, campanyes “Amb el vehicle aturat, apaguem el motor”,etc.

 

Sapigueu també que en la construcció de nous edificis, equipaments o aparcaments públics, és obligatori, preveure la instal·lació de punts de recàrrega elèctrics. En el següent enllaç accedireu al Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 on en la disposició addicional primera tracta sobre les dotacions mínimes de l’estructura per la recàrrega del v. e. en edificis o estacionaments de nova construcció i en vies públiques: https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13681.pdf

 

Publica un comentari