Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (IIAA)

Aquesta llei quedarà derogada quan antri en vigor la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Llei 3/1998, de 27 de febrer

Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental(DOGC núm 3437 de 24.07.2001)

Llei 13/2001, de 13 de juliol

Llei 1/1999 de 30 de març, de modificació de la disposició final quarta de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental(DOGC num. 2861 de 06.04.1999)

Llei 1/1999 de 30 de març