Llei 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas

Llei 29/1985, de 2 de agosto

Llei 46/1999, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües(BOE núm. 298 – 14.12.99)

Llei 46/1999, de 13 de desembre

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües(BOE núm. 176 24.07.01)

Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol