Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

Aquesta Llei transposa la Directiva 2008/98/CE sobre els residus que estableix el marc jurídic per la gestió dels residus, especialment prioritzant la seva prevenció. Alhora substitueix a la llei estatal 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats

Les principals novetats que incorpora la llei són:
 
• Impulsa l’ús de l’envàs retornable i permet la posada en marxa del Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn (SDDR).
• Fixa en un 10% la reducció de residus com a objectiu per a l’any el 2020.
• Estableix l’any 2018 com a data límit per a la eradicació de les bosses de plàstic no biodegradables d’un sol ús.
• Incorpora la jerarquia de residus de la Directiva Marc de Residus en la normativa espanyola: prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, altres tipus de valorització (com la valorització energètica) i eliminació.
• Introdueix algunes definicions com la diferencia entre valorització i reciclatge, entre compost com a producte de la recollida selectiva en origen i bioestabilitzat, etc.
• Obliga a què els productors comuniquin la generació de residus superiors a 1000 tones/any.
• Preveu la compensació de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle en el sector dels residus.
• Estableix la recollida selectiva obligatòria de plàstics, vidre, metall i paper però no la de matèria orgànica.
• Introdueix canvis en el règim d’autoritzacions en la línia del control ex-post front el control ex-ante de l’administració.

Publica un comentari