La UE publica els mapes de fonts de contaminació difusa a l’atmosfera

Els nous mapes publicats en format electrònic per la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient, en col·laboració amb el Centre Comú de Recerca permeten per primera vegada als ciutadans europeus localitzar les principals fonts difoses de contaminació atmosfèrica, com són el transport i la aviació.Aquest conjunt de mapes mostra els punts d’emissió de contaminants com els òxids de nitrogen o les partícules i complementa les dades que actualment ofereix el Registre europeu d’emissions i transferències de contaminants sobre les emissions que produeixen les diferents plantes industrials. El nou paquet de 32 mapes permet als europeus veure una escala de 5 km per 5 km en quins punts s’emeten els contaminants, indicant amb detall les fonts d’òxids de nitrogen, d’òxids de sofre, de monòxid de carboni, d’amoníac i de partícules PM10.

El registre electrònic es va posar en marxa el 2009 a fi de millorar l’accés a la informació ambiental i contenia dades facilitades per algunes instal·lacions industrials (fonts puntuals). Des d’ara s’afegeix informació sobre les emissions procedents del transport per carretera, del transport marítim, de l’aviació, de la calefacció dels edificis, de l’agricultura i de les petites empreses, el que es coneix com a fonts difuses. Aquest tipus de fonts es troben molt esteses i / o es concentren en zones d’alta densitat de població. A les ciutats, concretament, el gran nombre de petitíssimes emissions procedents de les llars i dels vehicles representen juntes una gran font difusa de contaminació.

La publicació d’aquests nous mapes fan prendre consciència de les emissions locals de contaminants atmosfèrics i permeten als ciutadans observar de prop la situació concreta del barri on viuen. També són una eina per als experts que realitzen l’avaluació de les conseqüències ambientals que tenen les emissions locals. Un exemple del que han mostrat els mapes són els extensos punts negres d’emissions d’amoníac (NH3) procedents de l’agricultura a la vall del Po a Itàlia, a la Bretanya francesa i en els països del Benelux. Alts nivells d’emissions d’amoníac danyen el medi ambient en contribuir a l’acidificació i eutrofització del sòl i de l’aigua dolça.

Els nous mapes electrònics s’han presentat per la Comissió Europea i l’Agència Europea de Medi Ambient en el marc de les celebracions de la “Setmana Verda” 2011 que té com a lema aquest any: “Recursos eficients – Utilitza menys per viure millor”.

Font: Sostenible (prtr.ec.europa.eu)

Publica un comentari