La problemàtica de les espècies invasores. El cas de Palafrugell

La proliferació d’espècies invasores és especialment important a la zona litoral de Palafrugell i es veu afavorida fonamentalment per activitats humanes, com la jardineria i el tractament incorrecte que se’n fa dels seus residus vegetals i la poda, els cultius, la creació d’infraestructures, la urbanització, les restauracions mal fetes i el desconeixement per part de la ciutadania i dels professionals del sector sobre els impactes negatius d’algunes de les espècies vegetals al·lòctones.

Publica un comentari