Jornada sobre la reforma del text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya

Donar a conèixer els eixos bàsics de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Lei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost

Publica un comentari