Jornada L’avaluació ambiental en el planejament urbanístic. 29 de setembre de 2006

Programa Jornada “L’avaluació ambiental en el planejament urbanístic”
“Avaluació territorial”. Rufí Cerdan. 29.09.2006
“Avaluació ambiental”. Catalina Victory. 29.09.2006
“Avaluació ambiental POUM”. Xavier Carceller. 29.09.2006
Índex documents CD. Jornada 29.09.06
Directiva 2001/42/CE Parlament Europeu i Consell de 27.06.2001 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. DOCE núm. L197/30 de 21.07.2006.(Castellà)
Directiva 2001/42/CE Parlament Europeu i Consell de 27.06.2001 relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. DOCE núm. L197/30 de 21.07.2006.(Català)
Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. BOE núm. 102 de 29.04.06. (Castellà)
Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. BOE núm. 102 de 29.04.06. (Català)
Criteris interpretatius del DMAiH per a facilitar l’aplicació a Catalunya de la Llei 9/2006, de 28 d’abril.
Decret 142/200, de 12 de juliol, aprovació Reglament que regula procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials. DOGC núm 4432 de 27.07.05
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme. DOGC núm. 4436 de 28.07.2005
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. DOGC núm. 4682 de 24.07.2006
Anunci d’informació pública de l’Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental de plans i programes. DOGC núm. 4449 de 17.08.2005.
Avantprojecte de LLei d’Avaluació Ambiental dels Plans i Programes. Proposta de text. Versió de 5 de juny de 2006.
Avaluació ambiental en el planejament urbanístic. Instruccions tècniques per a l’avaluació ambiental dels plans d’ordenació urbanística municipal. DMAiH. 05.07.06

Publica un comentari