Informe actualitzat 2010 – Viabilitat de soterrament en corrent altern amb cable aïllat XLPE de la línia de Molt Alta Tensió de 400 Kv doble circuit a les comarques de Girona. 2010 (CILMA)

Informe actualitzat sobre la viabilitat del soterrament de la MAT a les comarques gironines per donar resposta als informes encarregats per la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

Informe actualitzat 2010 (català)

Informe actualitzat 2010 (castellà)

Informe actualitzat 2010 (anglès)

Nota de premsa. Decàleg soterrament de la MAT. Juliol 2008

 

Informes 2006-2010:

Estudi d’alternatives de les Línies Elèctriques d’Alta Tensió Bescanó-Riudarenes i Bescanó-Santa Llogaia. 2006 (CILMA)

_______________

Estudi valors naturals, paisatgístics i patrimonials en l’àrea del projecte “Línia elèctrica 400kV a la subestació de Riudarenes des de la de Sentmenat-Vic-Bescanó”. 2007 (CILMA)

Mapes

Annex – Redacció de conclusions

Aquest estudi té com a objectiu determinar els valors naturals, paisatgístics i patrimonials que es troben en la zona on es proposa implantar la línia elèctrica d’alta tensió (400 kV) d’entada i sortida a la subestació de Riudarenes des de la nova línia Sentmenat-Vic-Bescanó de Red Eléctrica de Espanya, S.A. Estudi realitzat per Consultoria i Estudis Ambientals Fractàlia i La Copa sccl. Per obtenir el mapes cal demanar-los a la Secretaria Tècnica del CILMA.

_______________

Informe preliminar sobre la reestructuració de les Xarxes MAT-EAT de Catalunya en la perspectiva del TGV Perpinyà-Barcelona. 2007 (CILMA)

Aquest informe té l’objectiu de definir els grans eixos d’un possible estudi més aprofundit per a protegir els llocs d’interès, les persones i els béns tenint en compte solucions elèctriques subterrànies.

_______________

Informe sobre experiències de soterrament de línies de molt alta tensió. 2008 (DDGI)

Annexes informe

Annexe. Crossborder_Congestion_Management_Methods

_______________

Informe de viabilitat tècnico-econòmica del soterrament de la línia d’alta tensió en el corredor d’infraestructures de Girona. Tram Bescanó-Santa Llogaia i ramal de Riudarenes. 2008 (CILMA)

En aquest estudi, un equip d’enginyers industrials analitza les solucions tècniques a les possibles incidències o complicacions (potència de curtcircuit pel TGV, rectificació d’ones, compensació de reactiva i estabilitat de la xarxa), que poden aparèixer en aquests trams si s’apliquen les diferents tecnologies actuals en soterrament de línies de 400 kV.

Així mateix, la participació a l’estudi de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona ha permès calcular les despeses directes (construcció, gestió i pèrdues), com també les indirectes (expropiació, pèrdua de valor de l’habitatge i el terreny, impacte a la degradació del paisatge i pèrdua de competitivitat en el sector turístic) de cada una de les alternatives estudiades.

Mapes

Comunicat Premsa – Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la línia de molt alta tensió. Juliol 2008

Comunicat Premsa – Estudi de viabilitat tècnica i econòmica del soterrament de la línia de molt alta tensió. Octubre 2008

_______________

Estudi de minimització dels impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les comarques gironines. 2009 (DDGI)

Quadre resum

Estudi de minimització dels impactes ocasionats per les subestacions de la MAT a les comarques gironines, realitzat per Most Enginyers per encàrrec de la Diputació de Girona.

El present estudi té per objecte realitzar una breu valoració tècnica dels impactes ambientals i de les mesures correctores (sense pretendre realitzar un estudi d’impacte ambiental) de les cinc subestacions previstes per la nova línia de 400 kV al seu pas per les comarques gironines. Són cinc infraestructures que poden generar un impacte mediambiental important als municipis afectats per la seva implantació.

Un altre aspecte valorat és la possibilitat de compactació o soterrament inherents a l’aplicació de les darreres tecnologies.

Per obtenir el mapes cal demanar-los a la Secretaria Tècnica del CILMA

_______________

ESBORRANY Informe tècnic sobre les alternatives de soterrament de la línia MATentre Santa Llogaia d’Alguema-Bescanó i ramal de Riudarenes. 2009 (CILMA)

_______________

Informe jurídic en relació a la viabilitat de la implantació del soterrament de la MAT en la zona de domini públic i en les zones de servitud i afecció de carreteres. 2009 (CILMA)

_______________

Viabilitat de soterrament en corrent altern amb cable aïllat XLPE de la línia de Molt Alta Tensió de 400 KV doble circuit a les comarques de Girona. 2009 (CILMA)

______________

Informe jurídic en relació a determinats aspectes de la legislació vigent que puguin justificar el soterrament de les línies elèctriques. 2010 (CILMA)

Publica un comentari