I Jornada “L'informe Ambiental en el planejament Urbanístic”

L'entrada en vigor de la Directiva 2001/42/CE, que te entre els seus objectius la integració dels condicionants ambientals i dels principis de sostenibilitat en els diferents plans i programes que es redactin.

Publica un comentari