S’obre el termini de presentació de sol·licituds de subvencions per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental

El DOGC de 21 de novembre de 2022 publicava la RESOLUCIÓ ACC/3514/2022, de 4 de novembre, per la qual es convoquen les subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025, per promoure l’aprenentatge servei de l’àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya (ref. BDNS 657614)  de Convocatòria de les subvencions a associacions, fundacions i cooperatives del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions d’educació i sensibilització ambiental, per als anys 2023, 2024 i 2025 per promoure l’aprenentatge servei de l’àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya per al finançament d’actuacions i projectes d’educació i sensibilització ambiental (DOGC núm. 7456, de 18.9.2017), modificada per l’Ordre TES/65/2021, de 15 de març (annex 5) (DOGC núm. 8369, de 19.3.2021).

El tercer sector ambiental de Catalunya està format per les organitzacions de titularitat privada sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i inscrites en un registre públic, la missió principal de les quals està vinculada amb la protecció i millora ambiental i a la sostenibilitat.

 

Són subvencionables les actuacions per desenvolupar projectes d’educació i sensibilització ambiental que promoguin l’aprenentatge servei de l’àmbit socioambiental als centres educatius de Catalunya.

Les actuacions objecte d’aquesta convocatòria són les següents:

a) Creació de nous projectes: inclou el disseny i la creació de nous projectes d’aprenentatge servei de l’àmbit socioambiental adreçats a centres educatius. Aquests nous projectes han d’incloure la realització d’una prova pilot d’implementació del projecte.

b) Consolidació de projectes: implementació de projectes ja creats de l’àmbit socioambiental adreçats a centres educatius. Aquesta implementació pot incloure adaptacions i millores al projecte.

Es requerirà la participació d’un mínim de tres centres educatius en la prova pilot d’implementació de nous projectes i una participació d’un mínim de cinc centres educatius, cada curs escolar, en el desplegament de projectes ja creats.

Els projectes, a més, han d’incorporar actuacions encaminades a la capacitació del professorat perquè guanyin en autonomia per poder replicar el projecte.

Es consideren projectes de interès socioambiental rellevant tant la realització de projectes d’aprenentatge servei vinculats a projectes de ciència ciutadana i natura com la realització de projectes d’aprenentatge servei que tinguin efectes positius en la millora de la biodiversitat dels espais del centre educatiu o del seu entorn proper.

No són subvencionables les despeses corresponents a inversions.

 

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació que preveu l’apartat 8 de l’annex 1 de l’Ordre TES/209/2017, de 12 de setembre, és d’un mes que computa des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

 

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 800.000 euros i té caràcter de crèdit anticipat i pluriennal

 

Més informació

Date

22|11|22
Expired!

Time

All Day

Publica un comentari