Procés de selecció d’un tècnic de transició energètica (A2), en règim funcionarial d’interinitat i constitució d’una borsa de treball al Consell Comarcal del Ripollès

Es fa públic que per Decret de Presidència núm. 2022/99, de data 12 d’abril de 2022, s’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs oposició, d’un tècnic de transició energètica (A2), a jornada completa, en règim funcionarial d’interinitat, per portar a terme el programa temporal “Impuls de la transició energètica en el marc de l’estratègia SOLARCAT”, de conformitat amb la subvenció atorgada per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), i constitució d’una borsa de treball. El nomenament com a funcionari interí resta condicionat a l’atorgament efectiu de la subvenció per l’ICAEN.

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOPG.

 

CONVOCATÒRIA

Date

28|04|22
Expired!

Time

All Day

Publica un comentari