Convocatòria d’una plaça de tècnic/a de Medi Ambient

El Consorci SIGMA ha convocat el procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d’una plaça de tècnic A2 vacant a la plantilla de personal laboral inclosa a l’oferta pública d’ocupació aprovada per l’any 2020.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL:

– Règim jurídic: laboral amb caràcter indefinit fix.

– Adscripció: àrea de Cicle de l’Aigua.

– Categoria laboral: assimilada al subgrup A2.

– Retribució econòmica: la fixada en el conveni de personal laboral del Consell Comarcal de la Garrotxa per la categoria assignada: 1.876,80€ bruts mensuals. Anualment el Consorci SIGMA consignarà en el pressupost de la corporació el crèdit suficient per atendre la despesa.

– Jornada: 37,5 hores setmanals i podrà ser modificable per raons d’interès del servei.

– Horari: de dilluns a divendres, de 8:00h a 15:30h, i podrà ser modificable per raons d’interès del servei.

– Tasques: Les principals funcions a desenvolupar són les relacionades amb la gestió del Cicle de l’Aigua

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci de les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicat al DOGC núm. 8471 de 03/08/2021

Publicat al BOP núm. 148 de 04/08/2021

Date

04|08|21
Expired!
Category

Organizer

Consorci SIGMA

Publica un comentari