ENAGRO-ENGINYERIA

Ofereix :
– Informes de sostenibilitat ambiental dels POUM.
– Informes ambientals del planejament derivat (Plans Parcials i Plans Especials) i de modificacions de planejament.
– Estudis d’impacte i integració paisatgística.
– Estudis d’impacte ambiental.
– Plans de gestió d’espais naturals.
– Estudis de gestió i millora del sòl no urbanitzable.
– Estudis d’avaluació de la mobilitat generada.

Publica un comentari