Eines per a la contractació de l'energia elèctrica en el mercat liberalitzat

– Conèixer el marc jurídic de la liberalització del subministrament elèctric i implicacions en la contractació dels ens locals.

– Compartir algunes experiències d'ens locals de contractació del subministrament d'energia elèctrica en baixa tensió.

– Presentar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques Tipus i la Guia d'interpretació d'aquests.

Publica un comentari