Eines i instruments per a les polítiques de paisatge: catàlegs, cartes i estudis d’impacte i integració paisatgística

Presentar els continguts dels diversos instruments de protecció, gestió i ordenació del paisatge, recollits en el Reglament de la Llei 8/2005, amb atenció especial als mètodes d’elaboració de les anàlisis, les diagnosis i les propostes d’intervenció.

Publica un comentari