Directiva 90/212/CEE del Consell, de 7 de juny de 1990, sobre la llibertat d’accés a la informació en matèria de medi ambient.

Directiva 90/212/CEE del Consell, de 7 de juny de 1990

Directiva 2003/4/CE de 28 de enero de 2003 relativa al acceso público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo(DOCE num. L 41/26 de 14.02.03)

Directiva 2003/4/CE de 28 de enero