Decret 87/2010, de 29 de juny, que aprova Programa gestió residus municipals de Catalunya(PROGREMIC) i regula procediment de distribució de recaptació dels cànons disposició del rebuig residus municipals

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el PROGREMIC i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.