Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació

Decret 148/2001, de 29 de maig

Decret 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació(DOGC num. 4014 de 20.11.2003)

Decret 281/2003, de 4 de novembre