Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de la IIAA i s’adapten els seus annexos.

Decret 136/1999, de 18 de maig

Decret 143/2003, de 10 de juny,pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els an(DOGC núm. 3911 de 25.06.03)

Decret 143/2003, de 10 de juny