Convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

4.1 Foment de la producció i distribució d’energia derivada de fonts renovables

4.1.2 Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular, la biomassa, el biogàs i els biocombustibles per al transport, en consonància amb el Pla d’energies renovables 2011-2020 i, si s’escau, amb la planificació de les comunitats autònomes

4.3 Suport a l’eficiència energètica, a la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i els habitatges

4.3.1 Millorar l’eficiència energètica i reducció d’emissions de CO2 en ‘edificació i en les infraestructures i els serveis públics

Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos

6.3 Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural

6.3.1 Promoure la protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni cultural

6.3.2 Protegir, desenvolupar i promoure les àrees naturals, en particular, les d’interès turístic

Publicat al DOGC núm. 7078 de 14.03.2016

Poden sol·licitar-ho les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de municipis amb una població de més de 20.000 habitants. Tingueu en compte que el programa Beenergi de la Diputació de Girona ofereix assessorament als municipis que vulguin presentar una proposta de forma agrupada en l’eix 4.

Així mateix, el ple de la Diputació de Girona del 15/03 va aprovar cofinançar el 25 % del cost d’aquests projectes:

Bases específiques  publicades en el BOP núm 55 de 21 de març de 2016

Convocatòria de la Diputació de Girona publicada en el BOP núm. 61 de 31 de març de 2016. El termini es fins el 30 d’abril de 2016.

Publica un comentari