Convocatòria per a la selecció d’un tècnic superior com a personal laboral temporal adscrit al departament de Medi Ambient

La modalitat de contracte de treball és la de contracte en pràctiques. El contracte en pràctiques es pot concertar amb aquells

que estiguin en possessió de títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts

com equivalents, d’acord amb les lleis reguladores del sistema educatiu vigent, o de certificat de professionalitat d’acord amb

allò previst a la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions y de la Formació Professional, que habilitin per

l’exercici professional, dins dels 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador discapacitat, següents a la data

de finalització dels estudis corresponents.

Publicat al BOP núm. 182 de 22 de setembre de 2016

 

 

Publica un comentari