Convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals

Línia 1. Projectes destinats a entitats locals per al foment del servei públic de recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals i assimilables, adreçat tant a la població com als grans productors de residus orgànics assimilables a municipals del seu àmbit, el 75% del pressupost.

Línia 2. Projectes adreçats als grans productors per al foment de la recollida selectiva de fracció orgànica dels residus municipals, tant per adaptar-se al servei públic de recollida selectiva del seu àmbit com per a l’establiment de sistemes privats de recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, el 25% del pressupost.

Publicat al DOGC núm. 7356 de 25.04.2017

Publica un comentari