Convocatòria d'una plaça de tècnic mitjà adscrita a l'àrea de Serveis Tècnics i Medi Ambient

Publicat al BOP núm. 153 de 11.08.2005
Publicat al DOGC núm 4450 de 18.08.2005
Exposició pública de 20 dies per a presentar reclamacions, suggeriments i al·legacions.
Termini per a participar a la convocatòria de 26 dies naturals a partir del següent de la seva publicació al BOP o al DOGC.

Publica un comentari