Convocatòria de subvencions per sufragar les despeses derivades de la redacció de Plans Directors del servei municipal d'abastament d'aigua

Poden ser objecte de subvenció les actuacions realitzades pels ens locals per a la redacció de Plans Directors en relació amb el servei d'abastament d'aigua. Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén per Pla Director aquell estudi especialitzat que contingui com a mínim els següents aspectes:

– Descripció de les infrastructures existents.
– Diagnosi de l'estat actual del servei d'abastament.
– Diagnosi de la demanda futura.
– Proposta d'actuacions per a la millora de l'eficiència del servei i calendari d'aplicació.
– Estudi de costos del servei i de noves inversions.
– Proposta d'estructura tarifària per a l'autofinançament del cost integral del servei.

DOGC Núm. 4759 de 13/11/2006

Publica un comentari