Convocatòria de subvencions per a realitzar actuacions en matèria d’energies renovables

Són objecte de l’atorgament d’aquests ajuts els projectes i actuacions que es puguin integrar en algun dels apartats següents i compleixin les especificacions tècniques descrites en l’annex específiques per a cada àmbit:

a)- Instal·lacions d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i distribució de calor i/o fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics (combustió, gasificació o piròlisi). No s’hi inclouen les instal·lacions de valoració energètica de la biomassa a partir de processos biològics o bioquímics.

b)- Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar tèrmica mitjançant captadors solars tèrmics per a qualsevol tipus d’aplicació amb aprofitament tèrmic: aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, climatització, calor de processos industrials…

c)- Instal·lacions d’aprofitament de l’energia solar fotovoltaica de forma autònoma.

d)- Instal·lacions de producció i aprofitament energètic del biogàs.

Publicat al DOGC núm. 4909 de 21.06.2007

Publica un comentari