Convocatòria d'ajuts per la redacció dels POUM, programes d'actuació urbanística municipal, plans urbanístics d'iniciativa pública i modificacions planejament urbanístic general

Els projectes susceptibles de rebre inançament són els següents:
– Plans d’ordenació urbanística municipal en municipis sense instrument de planejament urbanístic general, o que només disposin de delimitació de sòl urbà, o de planejament urbanístic general aprovat d’acord amb la normativa anterior a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.
– Programes d’actuació urbanística municipal.
– Plans urbanístics derivats d’iniciativa pública.
– Modiicacions del planejament urbanístic general amb la inalitat d’adaptar-lo als plans directors urbanístics vigents.
Publicat al DOGC núm. 5095 de 20.03.2008

Publica un comentari