Consulta pública prèvia al projecte de decret Taula Social del Canvi Climàtic

L’article 31.1 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, preveu la creació de la Taula Social del Canvi Climàtic i en determina la seva naturalesa d’òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic, amb la funció de canalitzar la participació, la informació i la consulta a les entitats i organitzacions més representatives del teixit social, econòmic i ambiental de Catalunya sobre les polítiques climàtiques.

La composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic s’han de determinar per reglament. Aquest reglament ha de garantir que en la composició de la Taula hi hagi membres escollits d’entre les entitats i les associacions més representatives dels àmbits de l’Administració local, de la recerca, empresarial, professional, veïnal, sindical, ambiental i econòmic de Catalunya.

Les contribucions s’han de fer per via electrònica a través del portal de participació i el termini està obert fins al 22 de març de 2019

Publica un comentari